บริการที่ปรึกษาแบบ CFO สำหรับ SMEs

บริการที่ปรึกษาแบบ CFO สำหรับ SMEs

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีเพียงพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการลงบันทึกปัญชีและปิดงบการเงินเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในเเง่ของการบริหารกิจการ ผู้บริหารต้องการข้อมูลมากกว่านั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละขณะ การบริหารจัดการเงินสด การวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการลงทุน การจัดหาทุนเพิ่มด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วกิจการขนาดใหญ่จะมีพนักงานระดับสูงเช่น ประธานหรือผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ช่วยดูงานงานที่ซับซ้อนลักษณะนี้ โดยบริการของ พัฒน ที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในเรื่องสำคัญ ต่าง ๆ เช่นงานต่อไปนี้

  • การจัดทำงบกระแสเงินสดและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working capital)
  • การวิเคราะห์และประมวลผลอัตราส่วนการทำกำไรและอัตราส่วนการเงินและบัญชีที่สำคัญอื่น ๆ
  • การบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน (Capital structure)
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการลงทุน (Feasibility and project return analysis)
  • เทคนิคและความช่วยเหลือด้านการระดมทุนและหนี้สิน (Fund raising techniques)
  • การวัดผลงานโดยใช้ KPI and balance scorecards
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์